สมาคมนักข่าวฯ ยื่นจดหมายถึงประธานอนุกรรมการ ผ่านประธานกรรมการสิทธิ -ขอให้พิจารณาตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

เรื่อง      ขอให้พิจารณาตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน

เรียน     ประธานอนุกรรมการ ผ่านประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๕๕ ที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มองค์การพิทักษ์สยามพยายามฝ่าด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบนถนนราชดำเนินนอก บริเวณสะพานมัฆวาน เพื่อไปสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า จนเกิดการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งมีการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อควบคุมฝูงชนตามความทราบแล้วนั้น

ข้อเท็จจริงปรากฎว่า ได้มีช่างภาพสื่อมวลชนอย่างน้อย ๓ ราย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังประทุษร้ายและจับกุมไปคุมขังไว้บนรถควบคุมผู้ต้องหา ขณะที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการขัดขวางและคุกคามการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนที่มีหน้าที่ต้องนำข่าวสารข้อเท็จจริงมานำเสนอต่อประชาชนตามสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  ตามที่มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติ  รับรองไว้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ จึงขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถื

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)                                             (นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย           นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////