จดหมายร่วม 2 สมาคมสื่อถึง ศอ.รส.

//////////////////////////////////////////////////////////////

 

8 มกราคม 2557

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)

เนื่องจากคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ประกาศเคลื่อนมวลชนออกมาปิดกรุงเทพฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2557 นั้น ในฐานะที่ ศอ.รส. มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศภายใต้กรอบของกฎหมายนั้น องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มีความเป็นห่วงความปลอดภัยและการถูกขัดขวางในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง จึงขอความร่วมมือกับ ศอ.รส. ดังต่อไปนี้

1.ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยก็ดี หรือการปฏิบัติการควบคุมฝูงชนก็ดี นอกจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่อยู่ในทุกพื้นที่ของการชุมนุมด้วย

2. ในบางสถานการณ์ เจ้าหน้าที่อาจประกาศบางพื้นที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการพิเศษ หรือในกรณีที่มีการปิดล้อมสถานที่ เมื่อมีการแสดงตัวว่าเป็นสื่อมวลชน ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวนักข่าวจากต้นสังกัด หรือการแสดงปลอกแขนสื่อสีเขียวอ่อน ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้นักข่าวออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้วยความปลอดภัย

3.ขอความร่วมมือ ศอ.รส. ระมัดระวังในการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เพื่อป้องกันการตื่นตระหนกและเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในหมู่ประชาชน จนอาจสร้างความเกลียดชังและเกิดความขัดแย้งขยายรุนแรงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน โทรทัศน์ในเครือข่ายรวมการเฉพาะกิจ ไม่จำเป็นถ่ายทอดสดแถลงการณ์ของรัฐบาล หรือ ศอ.รส.ในทันที แต่ควรพิจารณาว่าเนื้อหาของแถลงการณ์มีความสำคัญต่อสถานการณ์มากน้อยเพียงใด ทางสถานีโทรทัศน์แต่ละสถานี สามารถใช้ดุลพินิจนำไปเสนอเป็นข่าวทั่วไปเช่นเดียวกับข่าวอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน

4.ควรมีระบบการประสานงานที่ชัดเจนด้วยกำหนดตัวบุคคลในการทำหน้าที่ประสานงานของทุกฝ่าย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถประสานเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ด้วยความเคารพ

 

(นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์)                                                             (นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                      นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย