4 องค์กรวิชาชีพสื่อระดมสมอง กำหนดบทบาทในวิกฤติ

4 องค์กรวิชาชีพสื่อระดมสมอง  กำหนดบทบาทในวิกฤติ

4 องค์กรวิชาชีพสื่อ ระดมสมองผู้บริหารองค์กรสื่อทุกแขนง ร่วมหาแนวทางการทำงาน ภายใต้สถานการณ์ คสช. ย้ำบทบาทนักข่าวภาคสนาม ทำหน้าที่ไปตามปกติ แต่ให้ตระหนักถึงสถานการณ์พิเศษ  เรียกร้องให้ คสช.จัดเวทีแถลงข่าวชัดเจน เปิดโอกาสให้ถาม-ตอบ ได้เต็มที่ อีกทั้งกระบวนการปฎิรูปประเทศ สื่อต้องทำหน้าที่เป็นสื่อในการปฎิรูปด้วย

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าในช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤษภาคม องค์กรวิชาชีพสื่อ 4 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้เชิญบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ และสถานีโทรทัศน์ทั้งฟรีทีวีและทีวีดิจิตอล มาปรึกษาหารือเรื่องการทำหน้าที่สื่อมวลชน ภายใต้สถานการณ์ การบริหารประเทศของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทั้งนี้ เนื่องจากมีประกาศ คสช.หลายฉบับที่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

ซึ่งที่ประชุมได้นำข้อห่วงใยการปฏิบัติงานของนักข่าวภาคสนาม และการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนภายใต้ประกาศ คสช.ว่า ยังสามารถทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารสู่ประชาชนได้มากน้อยเพียงใด  หรือประกาศ คสช.ฉบับต่างๆจะเป็นอุปสรรคในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนหรือไม่   ซึ่งหลังจากที่ได้ประมวลความเห็นจากที่ประชุมแล้ว มีข้อสรุปร่วมกัน

1.ที่ประชุมมีความเห็นว่า นักข่าว ผู้ประกาศข่าว ผู้ดำเนินรายการ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนทุกแขนง สามารถทำหน้าที่รายงานข่าวได้ตามปกติแม้ว่าที่ต้องทำหน้าที่สื่อมวลชนในบรรยากาศที่เสรีภาพถูกจำกัดบ้างก็ตาม และให้ตระหนักถึงสถานการณ์พิเศษในช่วงนี้  แต่ถ้าการทำหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญ นำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทำหน้าที่ด้วยความสุจริต ตรงไปตรงมาตามจริยธรรมของวิชาชีพสื่อมวลชน

ก็จะได้รับการคุ้มครอง  ประกาศฉบับต่างๆของ คสช.ก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด

2.เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ของประชาชน ที่ประชุมเห็นควรเสนอให้ คสช.จัดระบบในการแถลงข่าวให้ชัดเจน มีการกำหนดเวลาการแถลงข่าวในแต่ละวัน และเปิดโอกาสให้นักข่าวได้ซักถามอย่างตรงไปตรงมา ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพราะหากประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยก็จะมีส่วนช่วยทำให้สถานการณ์ประเทศกลับสู่ภาวะปกติได้โดยเร็ว

3. สำหรับจุดมุ่งหมาย ในการปฎิรูปประเทศ ทั้งด้านโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนไทยที่เกิดจากวิกฤติของประเทศครั้งนี้   ที่ประชุมมีความเห็นว่าการปฎิรูปประเทศต้องกระทำบนพื้นฐานที่ทุกคน ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม และเห็นว่า เสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นมีความสำคัญ และต้องเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ทำหน้าที่สื่อมวลเพื่อการปฏิรูปประเทศด้วย