ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมในการขอให้ตรวจสอบและเปิดเผยกระบวนการซื้อขายหุ้น MATIและ Post

ที่สขนท. ๐๙๔/๖/๒๕๔๘
๒๐ กันยายน ๒๕๔๘


เรื่อง ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมในการขอให้ตรวจสอบและเปิดเผยกระบวนการซื้อขายหุ้น MATI และ POST

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)ในอดีต

ตามที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบและเปิดเผยกระบวนการซื้อขายหุ้น MATI และ POST โดยเฉพาะการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน(Insider Tradings) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา(ที่ สขนท.๐๙๒/๖/๒๕๔๘)นั้น ต่อมาสมาคมนักข่าวฯได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าจะส่อไปในทางไม่โปร่งใส ดังนี้

จากคำ ให้สัมภาษณ์ของคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่กล่าวว่ากลุ่มแกรมมี่เพิ่งเข้ามาติดต่อเมื่อเดือนเศษมานี้เองว่าต้องการ เงินในการซื้อหุ้นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง โดยมิได้แจ้งชื่อว่า เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับไหน ทำให้ประเมินได้ว่า การเจรจาขอซื้อหุ้นบริษัทมติชนและโพสต์พับลิชชิ่งต้องดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำ กว่า ๒ เดือน เมื่อไล่ย้อนดูการซื้อขายหุ้นบริษัท มติชน ย้อนหลังพบว่า หุ้นบริษัทมติชนมีสภาพคล่องน้อยมากอยู่ในระดับหลักร้อย หลักพันหุ้นเป็นส่วนใหญ่ (ราคาพาร์ ๑๐ บาท)กระทั่งมีการแตกพาร์จาก ๑๐ บาท เหลือ ๑ บาทต่อหุ้น ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ปริมาณการซื้อขายหุ้นก็มิได้เพิ่มขึ้นเลย เพราะมีจำนวนแค่หลักพัน หลักหมื่นหุ้นเท่านั้น เช่นเดียวกับราคาหุ้นที่อยู่ในระดับ ๗-๘ บาทต่อหุ้น จนมาเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคมหรือประมาณเดือนครึ่งก่อนหน้าที่แกรมมี่จะประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ ว่าซื้อหุ้นบริษัทได้แล้วกว่า ๓๒% ปริมาณการซื้อขายหุ้นบริษัทมติชนเพิ่มพรวดเป็น ๒๓๓,๙๙๐ หุ้น จากนั้นปริมาณการซื้อขายก็อยู่ในระดับกว่า ๒๐๐,๐๐๐ หุ้นจนถึงกว่า ๕๖๐,๐๐๐ หุ้นมาเกือบตลอด อาจมีบางวันที่อยู่ในระดับกว่า ๑๕๐,๐๐๐ หุ้น มีไม่กี่วันที่การซื้อขายจะไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ หุ้น ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ราคาเริ่มไต่ขึ้นจาก ๘.๑๐ บาท (ราคาปิด) ต่อหุ้นขึ้นไปถึง ๑๐.๙๐ บาท (ราคาปิด) ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่ากลุ่มคนที่รู้ว่า กำลังมีการเจรจาซื้อหุ้นบริษัท มติชนกว่า ๓๒% มีอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางผุสดี คีตวรนาฏ
นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย