ขอให้ตรวจสอบและเปิดเผยกระบวนการซื้อขายหุ้น MATI และ POST

ที่ สขนท. ๐๙๒/๖/๒๕๔๘
๑๙ กันยายน ๒๕๔๘


เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและเปิดเผยกระบวนการซื้อขายหุ้น MATI และ POST

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ กันยายน ๒๕๔๘ กรณีที่บริษัท จี เอ็ม เอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน ๓๒.๒๓% และบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน ๒๓.๒๖% ซึ่งถือเป็นการเข้ามาซื้อหุ้นจำนวนมากในกิจการสื่อมวลชน อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ดังนั้น เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นใน ๒ บริษัทดังกล่าว อย่างโปร่งใส และให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศไทยคลายข้อกังวลใจต่างๆที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ข้างต้น สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือมายังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

      ๑) ตรวจสอบกระบวนการซื้อขายหุ้น MATI และ POST ในช่วงตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๔๘ จนถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

      ๒) ตรวจสอบการซื้อขายที่ใช้ข้อมูลวงใน (Insider Tradings) ของหลักทรัพย์ตามข้อ ๑)

      ๓) เปิดเผยผลการตรวจสอบตามข้อ ๑) และ ข้อ ๒) ให้สาธารณชนได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางผุสดี คีตวรนาฏ)
นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย