ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ ภาษีบาป ผลกระทบ สสส.-ไทยพีบีเอส ?- ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

ภาษีบาป ผลกระทบ สสส.-ไทยพีบีเอส ?

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

วิทยากร

-นางสาววิไล  ตันตินันท์ธนา

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ภาษีสรรพสามิต

 

-ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

-ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณมาลา

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 

-ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์

ประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

-นายสมชัย  สุวรรณบรรณ

ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส)

 

ดำเนินรายการโดย  นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล กรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ