ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “การปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน”-๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.oo – ๑๓.oo น

ฟังเนื้อหา ราชดำเนินเสวนา ได้ที่นี้ (คลิ๊ก)

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2559/590128-revolu-police.mp3{/mp3remote}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ“การปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน”

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สาขานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และสาขารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๙.oo - ๑๓.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.        ลงทะเบียน

 

๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น.         กล่าวเปิดงานโดย  นายวันชัย วงศ์มีชัยนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กล่าวรายงานโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย สาขานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและสาขารัฐศาสตร์ฯ

 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.          บรรยายนำในหัวข้อ “สะท้อนมุมมองของนักข่าวอาวุโสต่อการการปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน”

โดย  นายประสงค์  เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผอ.สถาบันอิศรา สื่อมวลชนอาวุโส

 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.          รับประทานอาหารว่าง (นำเข้ามารับประทานในห้องสัมมนาและรับฟังไปด้วย)

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.                   อภิปรายวิชาการในหัวข้อ “การปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชน”

โดย

-          พลตํารวจโท ปิยะ อุทาโย  ผู้บัญชาการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ

-          พันตำรวจเอก วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร  อดีตอนุกรรมาธิการปฏิรูปตำรวจวุฒิสภา

-          ร้อยตำรวจเอก ดร.วิเชียร  ตันศิริคงคล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-          นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

-          น.ส.อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ อดีตรองเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

เป็นผู้ดำเนินรายการ

๑๒.๐๐ น.- ๑๒.๓๐ น.         ซักถามและปิดการสัมมนา

๑๒.๓๐ น.- ๑๓.oo น         รับประทานอาหารกลางวัน