ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “กฤษฎีกาตีความ ทำลายระบบหลักประกัน ? ผลกระทบและทางออก”- 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30 – 12.00 น

ฟังเนื้อหาการเสวนา (คลิ๊ก)

{mp3remote}http://www.tjaor.th/images/sound2559/590206-tja-seminar.mp3{/mp3remote}

 

นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ นักกฎหมาย  /นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต

 

น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

กฤษฎีกาตีความ ทำลายระบบหลักประกัน ? ผลกระทบและทางออก

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 6  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 9.30 - 12.00 น

ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

(ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

เวลา 09.30 น.        ลงทะเบียน

เวลา 10.00 น.        เปิดราชดำเนินเสวนา

นายศุมล ศรีสุขวัฒนา ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภญ.ดาริน จึงพัฒนาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ นักกฎหมาย

นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต

ดำเนินรายการโดย น.ส. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

เวลา 11.30 น.        สอบถาม

เวลา 12.00 น.        ปิดการเสวนา

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

โครงการราชดำเนินเสวนา

“กฤษฎีกาตีความ ทำลายระบบหลักประกัน? ผลกระทบและทางออก”

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากผลการตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับประชาชนกว่า 48 ล้านคนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีหลายประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคม ถึงผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถานพยาบาลในระบบ ซึ่งจะส่งผลทำให้การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนมีปัญหา ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ จะไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากติดขัดระเบียบ ข้อกฎหมาย และท้ายที่สุดส่งผลกระทบกับผู้ป่วย แม้ว่าที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 มีการหารือเรื่องนี้ และมีมติให้อุทธรณ์ผลการตีความ โดยระหว่างนี้ก็ให้สถานพยาบาลดำเนินการไปตามปกติ แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้สถานการณ์คลี่คลายได้ ดังปรากฎการดำเนินการหลายส่วนของสถานพยาบาลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ และมีผลกระทบต่อการให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนในที่สุด

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงเห็นควรให้มีการจัดราชดำเนินเสวนาขึ้น โดยมีผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้สังคมได้รับทราบสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.เพื่อให้เผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลการตีความดังกล่าว ที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้