ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “สื่อตรวจสอบสังคม สังคมตรวจสอบสื่อ ความท้าทายบนเส้นทางจริยธรรม”- ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

สื่อตรวจสอบสังคม สังคมตรวจสอบสื่อ ความท้าทายบนเส้นทางจริยธรรม

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามรพ.วชิระ ถนนสามเสน)

วิทยากร

เทพชัย  หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

รศ.ดร. กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สุวรรณา จิตประภัสสร์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

วสันต์ ภัยหลีกลี้ ผอ.สถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.

สุวิทย์ มิ่งมล ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

ดำเนินรายการโดย

ณัฏฐา โกมลวาทิน รองประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย