5กย52-แนวทางการรายงานข่าวเพื่อการป้องกันและแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย,
โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม
และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการป้องกันและแพร่ระบาดไข้หวัด 2009
ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการรายงานข่าวเพื่อ
การป้องกันและแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่” ในวันเสาร์ที่  5 กันยายน 2552
เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ  ห้องประชุมศาลาชื่น (ใกล้สระว่ายน้ำ)
โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
รายละเอียดโทร. 02-6689422


กำหนดการประชุมระดมความคิดเห็น
“แนวทางการรายงานข่าวเพื่อการป้องกันและแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่”
จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการป้องกัน
และแพร่ระบาดไข้หวัด 2009
วันที่ 5 กันยายน 2552 เวลา 09.00 – 15.30 น.
ณ  ห้องประชุมศาลาชื่น (ใกล้สระว่ายน้ำ)
โรงแรมสวนดุสิตเพลส  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 


09.00  – 09.30 น.         ลงทะเบียน

09.30 – 09.45  น.         กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์งาน
โดย  รศ.ดร. วิลาสินี   พิพิธกุล
อนุกรรมการสนับสนุนการป้องกันและแพร่ระบาดไข้หวัด 2009

09.45 – 10.15  น.         นำเสนอผลการศึกษา “การรายงานข่าวสถานการณ์ไข้หวัด 2009 ในสื่อ”
โดย   คุณธาม  เชื้อสถาปนศิริ
ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อฯ

 

10.15 – 12.30 น.          ระดมความคิดเห็น “สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ : สื่อไทยเข้าใจ  คนไทยอยู่รอด”
โดย    รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
สำนักระบาดวิทยา  กระทรวงสาธารณะสุข

ผศ. รุจน์  โกมลบุตร*
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ดำเนินรายการโดย  คุณเย็นจิตร์  สถิรมงคลสุข
อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

12.30 – 13.30 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น.          สรุปความคิดเห็นร่วมกัน เรื่อง “แนวทางการรายงานข่าวเพื่อการป้องกันและ แพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่”

หมายเหตุ   * วิทยากรอยู่ระหว่างประสานงาน