๙ มิ.ย.๖๐-ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ข่าวเปรี้ยว ข่าวเปรี้ยง ! สะท้อนความป่วยไข้ของสังคมไทย ?”

 

 

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"ข่าวเปรี้ยว  ข่าวเปรี้ยง !

สะท้อนความป่วยไข้ของสังคมไทย ?

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐   เวลา ๙.๓o - ๑๒.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

เวลา ๙.๓๐  น.     ลงทะเบียน

เวลา ๑๐.๐๐ น.     ราชดำเนินเสวนา

ปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

ดร. วรัชญ์ คุรจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วริษฐ์  ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บ ผู้จัดการออนไลน์

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ดำเนินรายการโดย   

ปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร โฆษก และกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวฯ

 

 

เพจ –สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ติดตามการถ่ายทอดสดที่ https://www.facebook.com/activityoftja/