ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ บทบาทและความท้าทายทางการเมือง”

 

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

"องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

บทบาทและความท้าทายทางการเมือง"

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.oo - ๑๒.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)


วิทยากรเสวนา

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่

กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ


ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

คณบดี คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


สมชาย แสวงการ

กรรมาธิการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ดำเนินการอภิปราย    มงคล  บางประภา อุปนายกและเลขาธิการสมาคมนักข่าวฯ