ขอเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “อันตรายกฎหมายไซเบอร์…?”

ขอเชิญเพื่อนสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?”

วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐น

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์

ผู้อำนวยการสถาบันกฏหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สุรางคณา วายุภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมการไซเบอร์แห่งชาติ

ดร. เจษฎา ศิวรักษ์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ คณะทำงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดำเนินรายการ

ศักดิ์ชัย พฤฒิภัค

กรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย