สมาคมนักข่าวฯ จับมือ สคบ. อบรมนักข่าวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จับมือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจสาระสำหรับของการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นกระบอกเสียงและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริโภค

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) จัดการอบรม “นักข่าวใหม่กับการคุ้มครองผู้บริโภค” ภายใต้โครงการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคกับสื่อมวลชน ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการเปิดงานวันนี้ พร้อมระบุว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากความต้องการส่งต่อความรู้เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับสื่อมวลชน โดยหวังว่าจะมีการนำไปสื่อสารต่อให้กับประชาชนผู้บริโภคเพื่อให้เท่าทันต่อเหตุการณ์และป้องกันไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงอยากสื่อสารมิติอื่นๆในงานของ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นอกเหนือจากเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน เช่น มิติด้านสังคม การช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาตามสิทธิที่ควรได้รับ

ทั้งนี้รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คาดหวังจะมีการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยต่อไปอีก

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ด้านนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มองว่า หน้าทีของสื่อมวลชนไม่มีวันสูญหายไป ตราบเท่าที่ประชาชนยังต้องติดตามข่าวสารอยู่ และแม้อาจสภาพสังคมในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปจากเดิม แต่หน้าที่ของสื่อมวลชนยังต้องดำเนินต่อไป แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิม การอบรมนักข่าวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มุ่งหวังให้นักข่าวรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ข้อมูลทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และทักษะในการทำข่าว

นายมงคล ย้ำว่า หนึ่งในพันธกิจของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คือ การเน้นการเติมองค์ความรู้ด้านต่างๆให้กับสื่อมวลชน เพื่อนำไปต่อยอดในการรายงานข่าวช่วยเหลือประชาชน

สำหรับกิจกรรมการอบรมในวันนี้(4ส.ค.) มีทั้งการบรรยาย เรื่อง โครงสร้างภารกิจการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่ผู้บริโคความรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย นายพัสกร ทัพมงคล ผู้อำนวยการส่วนบังคับคดี และนายณัชภัทร ขาวแก้ว นิติกรชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม

ส่วนในช่วงบ่าย จะมีกิจกรรม "ประตูสู่การเป็นนักข่าวเชิงข้อมูล (data journalism)" และ การวางแผนข่าวแบบ Design Thinking โดยดร.เอกพล เธียรถาวร อาจารย์ประจำสาขาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้ให้ความรู้

ทั้งนี้การอบรมยังไม่สิ้นสุดเพียงวันเดียว แต่จะมีการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 จากนั้นผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดมาร่วมจัดเสวนาเชิงวิชาการเพื่อส่งต่อความรู้สู่สาธารณะในวันที่ 25 สิงหาคม 2562

ดร.เอกพล เธียรถาวร อาจารย์ประจำสาขาวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สกุลศรี ศรีสารคาม หัวหน้าสาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์