25สค.62_ขอเชิญร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ผ่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ สังคมได้อะไร”

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ 

“ผ่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ สังคมได้อะไร” 

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562  เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.30 น.  ลงทะเบียน

10.00 น.  กล่าวรายงานโดย  

 จีรพงษ์  ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการและอุปนายก สมาคมนักข่าวฯ

กล่าวเปิดงานและ ปาฐกถาพิเศษโดย  

เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี

  

10.30 น. เสวนา โดย

พิฆเนศ  ต๊ะปวง 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง 

อดีต ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคสื่อมวลชน

สารี อ๋องสมหวัง  

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ดำเนินรายการ

วสวัตติ์ โอดทวี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

12.00 น. ปิดการเสวนา


กรุณาลงทะเบียนร่วมงานเพื่อจัดเตรียมอาหารและอาหารว่างที่
https://forms.gle/Z9kvoA4MbDKLcwkz9

 

หลักการและเหตุผล

ราชดำเนินเสวนา “ผ่าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ : สังคมได้อะไร” วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

หลังจากราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562  มีเนื้อหาทั้งหมด 38 มาตรา โดยในมาตรา 2 ระบุว่า “พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดเวทีเสวนาสาธารณะ “ราชดำเนินเสวนา” ในหัวข้อ “ผ่ากฎหมายใหม่คุ้มครองผู้บริโภค : สังคมได้อะไร?” โดยเชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น และนำเสนอมุมมอง ให้สังคมได้เห็นมิติต่างๆที่ซ่อนอยู่ในกฎหมายถ่ายทอดออกมาให้สังคมเข้าใจโดยง่าย

โดยงานเสาวนาจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30 น. เริ่มการเสวนาในเวลา 10.00 น.  โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดการเสวนาและปาฐกถาพิเศษให้เห็นภาพของนโยบายรัฐบาลในภารกิจคุ้มครองผู้บริโภค

ต่อจากนั้นเวลา 10.30-12.00 น. เป็นเวทีเสวนา โดยมีนายพิฆเนศ  ต๊ะปวง รองเลขาธิการสคบ. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และนายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคสื่อมวลชน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนเวที

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน หน่วยงาน องค์กร  ประชาชนที่สนใจเข้าทำข่าวและร่วมรับฟังการเสวนาได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดในวัน-เวลาดังกล่าว ขอความกรุณาผู้ที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อทราบจำนวนประมาณการของผู้ที่จะร่วมในงานเพื่อการต้อนรับดูแลอย่างทั่วถึง

 

Download พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0096.PDF

 


Loading…