อบรมผู้สื่อข่าวและนักศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนเรื่อง “โทษประหาร: มุมมองด้านกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา และสิทธิมนุษยชน”

การอบรมผู้สื่อข่าวและนักศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนเรื่อง
"โทษประหาร: มุมมองด้านกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา และสิทธิมนุษยชน"
วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
9.00 – 16:30 น.
ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 10300

 

9.00 – 9:30

 

ลงทะเบียน

9:30 – 9:35

กล่าวต้อนรับผู้ร่วมการอบรมและจุดประสงค์ของงาน
นายศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ
ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

9:35 – 9:45

"การยกเลิกโทษประหารในสหภาพยุโรป"
ฯพณ ฯ เปียร์ก้า ตาปิโอล่า 
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

9:45 – 9:55

"การยกเลิกโทษประหาร: ประสบการณ์ของสเปน"
ฯพณฯ เอมิลิโอ เด มิเกล กาลาเบียล่า
เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย

9:55 – 10:30

"ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปกับโทษประหารชีวิต"
ผู้พิพากษาฮันนะ โซฟี เกรเว  (Hanne Sophie Greve)
The International Commission against the Death Penalty (ICDP)

10:30 – 10:45

ถาม-ตอบ

 

10: 45 –11:00

 

พัก

 

11:00 – 11:30

"โทษประหาร: ทิศทางโลกและนโยบายของภาครัฐไทย"

11:30 – 12:00

"โทษประหารในระบบยุติธรรมทางอาญาไทย: ภูมิหลัง พัฒนาการ และกรณีศึกษา" 
คุณสัณหวรรณ ศรีสด
ที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล

12:00 – 12:15

ถาม-ตอบ

12:15 – 13:30

รับประทานอาหารกลางวัน

13:30 – 14:30

"เรื่องเล่าจากแดนประหาร"
คุณอรสม สุทธิสาคร
นักเขียนสารคดีรางวัลศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์

14:30 – 14:45

พัก

14:45 – 16:00

การบรรยายพิเศษ  "End Crime, Not Life"
นายโทชิ คาซามะ
ช่างภาพและนักกิจกรรมต่อต้านโทษประหารจากญี่ปุ่น

16:00 – 16:30

ถาม-ตอบ

16:35

ปิดการอบรม
มอบวุฒิบัตรและถ่ายภาพหมู่

มีล่ามแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยตลอดงาน

 

ลงทะเบียนการอบรมเรื่อง "โทษประหาร: มุมมองด้านกฎหมาย ศีลธรรมจรรยา และสิทธิมนุษยชน"
https://forms.gle/VpFzagPe2TfCnDyt5