ราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๓ “กระบวนการเยียวยาและความเป็นธรรม ”

ราชดำเนินเสวนา โครงการร่วมปฏิรูปประเทศไทย  ครั้งที่ ๗ / ๒๕๕๓

“กระบวนการเยียวยาและความเป็นธรรม ”

วันอาทิตย์ ที่ ๒o มิถุนายน   ๒๕๕๓      เวลา  ๑o.oo – ๑๒.๓o  น.

ณ ห้องประชุม อิศรา อมันตกุล ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ. วชิระ) กรุงเทพฯ

 

วิทยากร

นายไพโรจน์ พลเพชร

ประธาน  คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน

นายนันทศักดิ์ พูลสุข

อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์เยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่
สงบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อยู่ระหว่างการประสานงาน)

ผู้ดำเนินรายการ

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

ที่ปรึกษา ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าว ฯ

รายละเอียดโทร. o๒ – ๖๖๘ - ๙๔๒๒