ราชดำเนินเสวนา “ทางออกจากวิกฤตการเมือง: สู่การเมืองและสังคมสันติสุข” พุธที่ 23 ก.พ.54

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สภาพัฒนาการเมือง

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

 

ราชดำเนินเสวนา

“ทางออกจากวิกฤตการเมือง: สู่การเมืองและสังคมสันติสุข”

วันพุธที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  เวลา  ๑o.oo – ๑๒.๓o  น.

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ถนนสามเสน (ตรงข้าม รพ. วชิระ) กรุงเทพฯ

 

วิทยากร

เสนอแนวคิดโดย

คุณสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง

นักวิชาการอิสระ 

วิจารณ์แนวคิดโดย

คุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ผศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ดำเนินรายการ

คุณโคทม  อารียา

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดโทร. o๒ – ๖๖๘ - ๙๔๒๒