ราชดำเนินเสวนา “ทางแพร่งระบบประกันสุขภาพ ภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์” วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“ทางแพร่งระบบประกันสุขภาพ  ภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์”

วันอาทิตย์ที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

คุณวิทยา   บุรณศิริ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

คุณจุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ์

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.วิโรจน์   ตั้งเจริญเสถียร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข

นพ.เกรียงศักดิ์   วัชรนุกูลเกียรติ

ประธานชมรมแพทย์ชนบท

คุณนิมิตร์   เทียนอุดม

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ

คุณอำมร บรรจง

รักษาการ ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ คลื่นความคิด 96.5 เมกกะเฮิรตซ์  บมจ.อสมท