ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ปี 55 น้ำท่วมหรือเอาอยู่”

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ "ปี 55 น้ำท่วมหรือเอาอยู่"

วันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน  2555  เวลา  10.00- 12.00 น.

ณ  ห้องประชุม ชั้น  2  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร
ดร.รอยล  จิตรดอน
ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.อานนท์  สนิทวงศ์  ณ  อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การ มหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางอัญชลี   ชวนิชย์
นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
นายเลิศชัย  ศรีอนันต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
นายชวลิต   จันทรรัตน์
กรรมการผู้จัดการ  ทีมกรุ๊ป
ดำเนินรายการโดย
นางสาวอมรรัตน์   มหิทธิรุกข์
อุปนายกฝ่ายวิชาการ และเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ