ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “ระวังภัย โรคมือ เท้า ปาก !!”- 29 กรกฎาคม 2555

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนา เรื่อง "ระวังภัย โรคมือ เท้า ปาก !!" ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว ในวันอาทิตย์ที่  29  กรกฎาคม 2555  เวลา  10.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องประชุม ชั้น  2  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

ดร.นายแพทย์พรเทพ     ศิริวนารังสรรค์

อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์    โล่ห์เลขา

นายก สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ศ.ดร. พิไลพันธ์   พุธวัฒนะ

อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล

นางปาริฉัตร  ชุ่มชื่น

คุณยาย "น้องเรน"

ดำเนินรายการโดย

นางสาวอมรรัตน์  มหิทธิรุกข์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ และเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย