๑๐ เมษายน ๒๕๕๖-ราชดำเนินเสวนา “ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทย กับ บีอาร์เอ็น (BRN)”

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“ถอดบทเรียนการพูดคุยสันติภาพ รัฐไทย กับ บีอาร์เอ็น (BRN)”

วันพุธที่  ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร
นายถวิล  เปลี่ยนศรี

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ    
รองศาสตราจารย์ ดร. ปณิธาน วัฒนายากร
คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มารค  ตามไท
ผู้อำนวยการสถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ  ม.พายัพ
พลเอก เอกชัย  ศรีวิลาศ
ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า

ผู้ดำเนินรายการ    นายปกรณ์  พึ่งเนตร

ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ