โครงการ “1 ทศวรรษ สามจังหวัดชายแดนใต้: ทิศทาง ความรู้ และอนาคต”

โครงการ “1 ทศวรรษ สามจังหวัดชายแดนใต้: ทิศทาง ความรู้ และอนาคต”

 

ด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในวาระครบรอบ 1 ทศวรรษเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ในปี 2557 นี้  จึงได้ร่วมกันจัดโครงการภายใต้ชื่อ “1 ทศวรรษ สามจังหวัดชายแดนใต้: ทิศทาง ความรู้ และอนาคต” เพื่อเป็นการนำเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสามจังหวัดชายแดนใต้ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ กระบวนการสันติภาพ (Peace Process)                 กลุ่มเคลื่อนไหวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้, รูปแบบการกระจายอำนาจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่       สามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น

นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลการวิจัยออกสู่สาธารณะแล้ว  ยังถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง  ระดมความคิดเห็น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยซึ่งจะช่วยให้สังคมไทยพร้อมเผชิญปัญหาต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน และจะนำไปสู่ทางออกในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืนต่อไป  โดยจัดกิจกรรมผ่านทางเวที “ราชดำเนินเสวนา” จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย

หัวข้อที่ 1 เปิดงานวิจัย เรื่อง“เป้าหมายสุดท้ายของกลุ่ม BRN กับ Peace Process”ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556  โดยมี ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า และนางสาวจิราพร งามเลิศศุภร นักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อที่ 2 เรื่อง “การกระจายอำนาจ กับ การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้” กำหนดจัดกิจกรรมเดือนตุลาคม 2556 และหัวข้อที่ 3 เรื่อง“วิถี วัฒนธรรม คน 3 จังหวัดชายแดนใต้”กำหนดจัดกิจกรรมเดือนธันวาคม 2556

นอกจากนี้ ทางคณะผู้จัดงานยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับสื่อมวลชน       ต่อการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนใต้  จึงได้เชิญแหล่งข่าวในพื้นที่ นักวิจัย และแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องมานั่งพูดคุย  ผ่านทางเวที “ราชดำเนินสนทนา” โดยกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ หัวข้อที่ 1 เรื่อง “กระบวนการ Peace Process ของต่างประเทศ กับ ไทย” กำหนดจัดกิจกรรมเดือนกันยายน 2556  และ หัวข้อที่ 2 เรื่อง “องค์กรระหว่างประเทศ กับ ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้” กำหนดจัดกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2556

 

ในการนี้  ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ขอเชิญสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ เข้าร่วมและทำข่าว ในโครงการ “1 ทศวรรษ สามจังหวัดชายแดนใต้: ทิศทาง ความรู้ และอนาคต” ส่วนวันและเวลาในการจัดกิจกรรม โปรดติดตามได้ทาง www.tja.or.th