ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “๔๐ ปี ๑๔ ตุลา เส้นทางเสรีภาพสื่อไทย” -๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิ ๑๔ ตุลา ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังและทำข่าว

ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “๔๐ ปี  ๑๔ ตุลา  เส้นทางเสรีภาพสื่อไทย”

วันอาทิตย์ที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖ เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นายมานิจ   สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  

นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา  อมันตกุล

นายสำเริง  คำพะอุ อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นางบัญญัติ   ทัศนียะเวช อดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นายเทพชัย  หย่อง บรรณาธิการเครือเนชั่น

ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์ รองคณบดี  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินรายการโดย

นายประดิษฐ์   เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

----------------------------------------------------

ดาวโหลดกำหนดการ