ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “ทางออกวิกฤติ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กับแนวโน้มการเมืองไทย?”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

เรื่อง “ทางออกวิกฤติ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม กับแนวโน้มการเมืองไทย?”

วันเสาร์ที่  ๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

ศ.ดร.นครินทร์   เมฆไตรรัตน์

รองอธิการบดี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายไพโรจน์   พลเพชร

กรรมการปฏิรูปกฎหมาย

นายทวี   ประจวบลาภ

ประธานศาลอุทธรณ์  ภาค ๙

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม

ญาติผู้เสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง  เม.ย.-พ.ค.๕๓

นางพะเยาว์   อัคฮาค

ญาติผู้เสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมือง  เม.ย.-พ.ค.๕๓

ดำเนินรายการโดย

นายประดิษฐ์   เรืองดิษฐ์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย