ด่วน! เลื่อนการจัดราชดำเนินเสวนาออกไป เรื่อง “ฝ่าวิกฤติ : สู่การปฏิรูปประเทศไทย”

ด่วน สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เลื่อน การจัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนา เรื่อง “ฝ่าวิกฤติ : สู่การปฏิรูปประเทศไทย” พรุ่งนี้(วันอังคารที่  ๑๐  ธันวาคม   ๒๕๕๖) ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช)

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

เรื่อง “ฝ่าวิกฤติ : สู่การปฏิรูปประเทศไทย

วันอังคารที่  ๑๐  ธันวาคม   ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร นายวิฑูรย์  เพิ่มพงศาเจริญ

ผู้อำนวยการเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาลุ่มน้ำโขง มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

นายไพโรจน์  พลเพชร*

คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมาย

ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด*

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายปรเมศวร์  มินศิริ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยฟลัดดอทคอม

นางสาวสารี   อ่องสมหวัง

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

นางสาวชมพูนุช    ตั้งถาวร

สถาบันพระปกเกล้า

ดำเนินรายการโดย

นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ * วิทยากรอยู่ระหว่างการประสานงาน