ราชดำเนินเสวนา เรื่อง “ปฏิรูป กสทช. เพื่อการปฏิรูปสื่อ”-๓ ส.ค. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น.

กำหนดการ

โครงการ ๖๐ ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย “ปฏิวัติคนข่าว ปฏิรูปสื่อ”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และศูนย์ศึกษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อ

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

เรื่อง “ปฏิรูป กสทช. เพื่อการปฏิรูปสื่อ”

วันอาทิตย์ที่  ๓  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นางสาวสุภิญญา   กลางณรงค์

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

นางภัทรา  โชว์ศรี

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ ๖ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

นางสาวสุวรรณา   สมบัติรักษาสุข

ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและนโยบายสื่อ

ศูนย์ศึกษาจริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสื่อ

อาจารย์วรพจน์   วงศ์กิจรุ่งเรือง

อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ดำเนินรายการ นายประดิษฐ์   เรืองดิษฐ์

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย