3 พ.ค. 58-กำหนดการกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day

 

๔ องค์กรวิชาชีพสื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม

นักข่าวภาคสนามและผู้ประกาศข่าวร่วมสวมเสื้อรณรงค์ “เสรีภาพ บนความรับผิดชอบ”

นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและโฆษก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ๔ องค์กรวิชาชีพสื่อที่ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World Press Freedom Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการร่วมกันปลุกจิตสำนึก พิจารณาพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน รวมทั้งการสร้างความตระหนักในสังคมถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อ ซึ่งคือเสรีภาพของประชาชน

โดยในปีนี้จัดในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กิจกรรมในงานประกอบด้วย อ่านแถลงการณ์ของนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ โดยนางมิซาโกะ อิโต ที่ปรึกษาระดับภูมิภาค แผนกการสื่อสารและสารสนเทศ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) การกล่าวไว้อาลัยให้กับสื่อมวลชนที่เสียชีวิต  การอ่านแถลงการณ์ร่วมเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนร่วมของ ๔ องค์กรสื่อ และการเสวนาเรื่อง “ สื่อไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน;เสรีภาพหรือครอบงำ” โดยมีผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสุวรรณา จิตประภัสสร์ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค นายภัทระ คำพิทักษ์  ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายเทพชัย หย่อง    นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นวิทยากร

รวมทั้งบรรดาสื่อมวลชนภาคสนามและผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์จะร่วมกันสวมเสื้อรณรงค์“เสรีภาพ บนความรับผิดชอบ” ซึ่งเป็นเสื้อคอปกสีน้ำตาล ปักตราสัญลักษณ์สีส้ม ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นต้นไปและจะสวมกันอย่างพร้อมเพรียงอีกครั้งในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

ห้องอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

๐๙.๓๐ น.         อ่านแถลงการณ์ของนายบัน คี มูน เลขาธิการสหประชาชาติ

นางมิซาโกะ อิโต

ที่ปรึกษาระดับภูมิภาค แผนกการสื่อสารและสารสนเทศ

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

 

๐๙.๔๐ น.         กล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

นายสุปัน รักเชื้อ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

๐๙.๕๐  น.        แถลงการณ์ร่วม ๔ องค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชน เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

๑๐.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “สื่อไทยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่าน : เสรีภาพ หรือ ครอบงำ?”

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสุวรรณา จิตประภัสสร์ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค

นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธาน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการโดย       

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

 

๑๒.๐๐ น.         จบกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘