ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย” รุ่นที่ 23

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 23

โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลเลอรี โฮเทล คอลเลคชั่น (บีทีเอสราชเทวี)

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน  2563

ลำดับคำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสถาบันการศึกษา
1นายจิรเมธ กลับวงษ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์
2นางสาวจุฑารัตน์ พรมมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3นางสาวชนิภรณ์ ชูเรืองโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4นางสาวชลันธร เล็กกลางกุลสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
5นางสาวณัฐฐาพร โพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6นางสาวณัฐมน ศิริอดุลย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
7นางสาวณัฐริกา โพธิ์นาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
8นางสาวทอฝัน ช่วยชูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9นางสาวทิพย์สุดา สุขภูวงค์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
10นายธนรัตน์ เขียวลายเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11นางสาวธิตินันท์   ใจวงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12นางสาวนิชดา พูลเพชรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13นายนิติ นิ่มบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14นางสาววนารี วงศ์งามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15นางสาววิภาวี ประเสริฐมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
16นายศุภณัฐ เลิศรักษ์กุลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
17นายสาธิต สูติปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18นายองค์กร เขียววิชัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19นายอนวัฒน์ สมานเพ็ชร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
20นางสาวพจมาน ทองกุลมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต