การประกวดบทความ หัวข้อ “Asean and I”

 


ประกาศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การประกวดบทความ หัวข้อ “ASEAN And I”

 

ในโอกาสที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558เป็นเรื่องที่หลายคนรู้สึกประหลาดใจเพราะอาจคิดว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างด่วน แต่ในความเป็นจริงในเรื่องการเตรียมความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียนมีการพูดถึงและมีการดำเนินงานที่เป็นลำดับมานานพอสมควร เพียงแต่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

ทั้งนี้ หลังจากที่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่  9  ที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปีพ.ศ. 2546 ได้รับรองวิสัยทัศน์อาเซียน 2020( Asean Vision 2020) เพื่อมุ่งหน้าพัฒนาอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียน  (Asean Community) ให้เป็นผลสำเร็จในปี  2563 (ค.ศ. 2020) โดยกำหนดเป้าหมายว่าอาเซียนจะต้องเป็น 1) วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  2) หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัตร  3) มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก 4)ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร  และเห็นชอบให้มีการร่างกฎบัตรอาเซียน ซึ่งทำหน้าที่เป็นธรรมนูญในการบริหารปกครองกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมืออย่างรอบด้าน ผ่าน3  เสาหลักคือ 1) ด้านการเมืองให้จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  ( Asean Political and Security Community- APSC)  2) ด้านเศรษฐกิจให้มีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( Asean Economic Community – AEC) และ  3)  ด้านสังคมวัฒนธรรม ให้จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ( Asean Socio-Cultural Community-ASCC) โดยมีหลักการพื้นฐานของความร่วมมือ  3  ข้อคือ ให้ใช้การตัดสินใจโดยหลักฉันทามติ  การไม่แทรกแซงกิจการภายใน และการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งต่อมาผู้นำของประเทศต่างๆในอาเซียนได้เร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็วกว่าเดิม 5 ปีทำให้เป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์จะต้องเกิดขึ้นในปี 2558( ค.ศ. 2015)

จากการที่การจัดตั้งประชาคมอาเซียนยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร และจากความสำคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนตามที่กล่าวข้างต้น สื่อมวลชนไทยซึ่งมีบทบาทในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน จึงมีความสำคัญมากต่อการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และประเทศต่างๆในอาเซียน เพื่อว่าประชาชนไทยจะได้ประโยชน์จากการที่ภูมิภาคนี้เป็นประชาคมอาเซียนดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์จึงได้จัดหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทยและการประกวดบทความหัวข้อ “ASEAN And I” ขึ้น

 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน

2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ตลอดจนการสร้างความตระหนักในความหลากหลายของภูมิภาค

3. เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดความตื่นตัวตระหนักต่อประชาคมอาเซียน

หลักเกณฑ์การส่งผล งานเข้าประกวด

1. บทความภาษาไทย ต้องเป็นบทความเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ASEAN And I”   ความยาวไม่เกิน  4 หน้ากระดาษเอ 4  ขนาดตัวอักษร 16 Point

 

2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี คณะ และสถาบัน

 

การส่งผลงานเข้าประกวด

นักศึกษาสามารถส่งบทความเข้าประกวด  ได้ที่ Email: tjareporter@gmail.com โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  10 กรกฎาคม  2555 เป็นวันสุดท้าย โดยสมาคมฯจะมีข้อความตอบรับทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 

รางวัลและหลักเกณฑ์การให้.รางวัล

รางวัลการประกวด คือ ร่วมทัศนศึกษาดูงานกับกลุ่มสื่อมวลชนที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย โดยสมาคมฯจะรับผิดชอบค่าเดินทางไป-กลับ ค่าอาหารและที่พักระหว่างการเดินทาง

จำนวนรางวัล มี 2 รางวัล รางวัลละ 1 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษาที่  ประเทศลาว-ประเทศเวียตนามและประเทศกัมพูชา เส้นทางที่ 2 เดินทางไปทัศนศึกษาที่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศ อินโดนีเซีย  ระยะเวลาจำนวน  7 วัน ระหว่างวันที่ 7-13 สิงหาคม 2555

 

กรณีไม่มีบทความใดสมควรได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสินฯ  อาจตัดสินให้มีเฉพาะรางวัลชมเชย หรืองดเว้นการให้รางวัลได้  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

สนับสนุนโดย

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด มหาชน

 

การประกาศผล

ประกาศผลวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ทาง www.tja.or.th

 

ประกาศมา ณ วันที่  24 พฤษภาคม  2555

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย