กำหนดการปฐมนิเทศ และเตรียมตัวเข้าการอบรม และหลักสูตรทั้งหมด

กำหนดการปฐมนิเทศ และเตรียมตัวเข้าการอบรม

อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย

วันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555

ณ  คุ้มแม่น้ำท่าจีน หม่อมไฉไล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555

7.30 น.                         ผู้เข้าอบรมพบกันที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ถ.สามเสน ตรงข้ามวชิรพยาบาล

08.00 น.                       กล่าวเปิดและแนะนำหลักสูตร

โดย       ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี     นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

08.15 น.                       ออกเดินทางไปคุ้มแม่น้ำท่าจีน หม่อมไฉไล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

09.30  - 10.30 น.          แนะนำตัวผู้เข้าอบรม

10.30 – 10.45 น.          พักอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.          จุดเริ่มต้น โครงสร้าง หลักการพื้นฐาน กฏบัตรอาเซียนเรียนรู้ 10 ประเทศอาเซียน

โดย       นพพร อัจฉริยวนิช           รองอธิบดีกรมอาเซียน

12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.30 น.           ความสำคัญของสื่อมวลชนในการทำข่าวอาเซียน

ประเด็นที่นักข่าวควรทราบเกี่ยวกับการทำข่าวอาเซียน การอ่านเอกสารอาเซียน

โดย       กวี จงกิจถาวร                 ผู้สื่อข่าวอาวุโสเชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน

16.30 – 18.00 น.          รู้จักอาเซียนผ่านภาพยนตร์

โดย       ก้อง ฤทธิ์ดี                     ผู้สื่อข่าว/นักวิจารณ์ภาพยนตร์  นสพ.บางกอกโพสต์

18.30 – 20.00 น.          อาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555

9.00 – 12.00 น.            สถานะอาเซียนเรื่องเขตแดน : บทเรียนจากอียู

โดย       ผศ.ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล            คณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00 - 13.00 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.          รู้จักภาษาอาเซียน

โดย       รศ. ดร.อมร แสงมณี                   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

มหาวิทยาลัยมหิดล

16.00 น.                       เดินทางกลับกทม.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

กำหนดการอบรม

หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2555

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

สัปดาห์ที่ 1

หัวข้อ

วันอาทิตย์ที่ 10มิ.ย

09.00-12.00 น.

 

รู้ทันอาเซียน ความท้าทายของสื่อมวลชนต่อการรายงานข่าวอาเซียน

การมองประเด็นข่าวอาเซียน , มิติการนำเสนอข่าวอาเซียน, สื่อใหม่ (social media)ควรมีบทบาทและจุดยืนอย่างไรในการรายงานข่าวอาเซียน, ความคาดหวังของอาเซียนต่อการรายงานข่าวของสื่อมวลชน

โดย คุณพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์  บรรณาธิการเครือโพสต์พลับบิชชิ่ง

วันอาทิตย์ที่ 10มิ.ย

13.00-16.00 น.

ความรู้เรื่องประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

คุณอภิรดี  อนุคระหานนท์  นักการทูตชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบรูไนและฟิลิปปินส์  กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

สัปดาห์ที่ 2

 

วันอาทิตย์ที่ 17มิ.ย.

09.00-12.00 น.

จุดต่างและจุดเหมือนของการเมืองและความมั่นคงในอาเซียน

เรียนรู้ถึงความขัดแย้งของแต่ละประเทศในอาเซียน เช่น ไทย กัมพูชา กรณีเขาพระวิหาร, กรอบวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศในอาเซียน

โดย ดร. ปณิธาน วัฒนายากร คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 17มิ.ย.

13.00-16.00 น.

ความรู้เรื่องประเทศกัมพูชา

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย คุณทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

สัปดาห์ที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย.

09.00-12.00 น.

 

แม่น้ำโขงสายน้ำแห่งอาเซียน

ความสำคัญของแม่น้ำโขงในอาเซียน, การใช้แม่น้ำโขงชองชาติในอาเซียน, การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขง

โดย คุณเพียรพร ดีเทศน์ ผู้ประสานงานการรณรงค์ประเทศไทย International Rivers

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย.

13.00-16.00 น.

ความรู้เรื่องประเทศลาว

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย คุณทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

 

สัปดาห์ที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค.

09.00-12.00 น.

 

 

การขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในอาเซียน

เรียนรู้กุศโลบายของมหาอำนาจต่างๆเช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นต้น, อาเซียนกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเป็นประชาคมอาเซียน

โดย ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค.

13.00-16.00 น.

ความรู้เรื่องประเทศฟิลิปปินส์

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัปดาห์ที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.

09.00-12.00 น.

 

 

ปัญหาร้อนแรง ( Hot Spots ) ในอาเซียน

ประเด็นที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เช่น หมู่เกาะSpratley, ปัญหาแรงงานระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย

โดย กวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน

วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.

13.00-16.00 น.

ความรู้เรื่องประเทศมาเลเซีย

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล ผู้เชี่ยวชาญประเทศมาเลเซีย โครงการเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สัปดาห์ที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.

09.00-12.00 น.

 

การศึกษาและวัฒนธรรมความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรมของอาเซียน

(ความเป็นอัตลักษณ์ของคนในอาเซียน(Asean Identity)  มุมมองจากเรื่องการใช้ชีวิตและผู้บริโภค,การสร้างความตระหนักให้คนในอาเซียนรู้สึกAsean Identity)

โดย รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค.

13.00-16.00 น.

ความรู้เรื่องประเทศอินโดนีเซีย

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย อาจารย์เพ็ญศรี พานิช ผู้เชี่ยวชาญประเทศอินโดนีเซีย โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สัปดาห์ที่ 7

วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.

09.00-11.00 น.

 

การหลั่งไหลของแรงงานปัญหาสมองไหล การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ผลกระทบที่ประเทศไทยจะได้รับหลังจากมีการเปิดเสรีทางด้านแรงงาน  และนำเสนอผลงานวิจัยผลกระทบ AEC

โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( นิด้า )

11.00-12.00 น.

 

การหลั่งไหลของแรงงานปัญหาสมองไหล การเคลื่อนย้ายแรงงาน

โดย พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ3 กองบังคับการอำนวยการ   สำนักงาน ตม.

วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.

13.00-16.00 น.

ความรู้เรื่องประเทศสิงคโปร์

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย รศ.ดร.โคริน เฟื่องเกษม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้เขียนหนังสือ สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นำ

สัปดาห์ที่ 8

 

วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค.

09.00-12.00 น.

 

อัตลักษณ์อาเซียน มองจากมุมศาสนา

จุดร่วม-ต่างของพุทธในภูมิภาคนี้ พระกับสังคมนั้น ๆ  (พระพม่ากับการเมือง อิทธิพลของจีนกับคณะสงฆ์กัมพูชา ฯลฯ)

โดย พระอาจารย์อนิล ธมมสากิโย(ศากยะ)  ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค.

13.00-16.00 น.

 

ความรู้เรื่องประเทศ เวียดนาม

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัปดาห์ที่ 9

 

วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค.

09.00-12.00 น.

 

เสวนา “รู้ทันพม่า”

การเปิดประเทศพม่าส่งผลกระทบอย่างไรในอาเซียน, ความเป็นประชาธิปไตยในพม่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่, อองซานซูจีกับการเปลี่ยนแปลงของพม่า เป็นต้น

โดย คุณดุลยภาค ปรีชารัชช โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี นสพ.เดอะเนชั่น

ดร.นฤมล ทับจุมพล กรรมการ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า

วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค.

13.00-16.00 น.

 

ทบทวนองค์ความรู้ที่มีต่อประชาคมอาเซียน

โดย กวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน