เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ

 

จุดเริ่มต้น โครงสร้าง หลักการพื้นฐาน กฏบัตรอาเซียนเรียนรู้ 10 ประเทศอาเซียน

โดย       นพพร อัจฉริยวนิช           รองอธิบดีกรมอาเซียน  เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่2

 

สถานะอาเซียนเรื่องเขตแดน : บทเรียนจากอียู

โดย       ผศ.ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล            คณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ  เอกสารประกอบ

 

รู้จักภาษาอาเซียน

โดย       รศ. ดร.อมร แสงมณี                   สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เอกสารประกอบ