เส้นทางการเดินทาง ที่ 1 กทม. – เวียงจันทร์ -ฮานอย และเส้นทางที่ 2 อินโดนีเซีย

เส้นทางที่ ๑ – กรุงเทพ-เวียงจันทน์-ปากซัน-หลักซาว-เมืองวิง-ฮานอย- กรุงเทพ  ( 6-11 สค 55)

 

วัน-เวลา

การเดินทาง

หมายเหตุ

วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม

๐๖.๐๐ น..

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ-จังหวัดอุดรธานี   ( นกแอร์)

เครื่องบิน

๐๗.๐๐ น.

เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี

รถตู้

๐๙.๐๐ น.

เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตเวียงจันทน์

รถตู้

๑๐.๓๐ น.

พบปะคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวแห่ง สปป.ลาว

เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์

รถตู้

๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

รถตู้

๑๓.๓๐ น.

พบปะนักธุรกิจไทยในลาว

เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ลาว

รถตู้

๑๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็น

รถตู้

๑๙.๐๐ น.

พักค้างคืนที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว

รถตู้

วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม

๐๙.๐๐ น..

พบปะคณะกรรมการการลงทุนลาว

รถตู้

๑๐.๓๐ น.

พบปะผู้บริหารการท่องเที่ยวลาว

 

๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

รถตู้

๑๓.๐๐ น.

เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารสถานีโทรภาพลาว

รถตู้

๑๕.๐๐ น.

ออกเดินทางไปยังเมืองปากซัน แขวงบ่อลิคำไซ ประเทศลาว

รถตู้

๑๙.๐๐ น.

พักค้างคืนที่เมืองปากซัน สปป.ลาว

รถตู้

วันพุธที่ ๘ สิงหาคม

๐๖.๐๐ น

ออกเดินทางจากเมืองปากซัน ไปหลักซาว

รถตู้

๐๙,๐๐ น.

เยี่ยมชม เขื่อน“เทินหินบุญ ”

รถตู้

๑๒.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวันที่หลักซาว

รถตู้

๑๓.๐๐ น.

ออกเดินทางจากเมืองหลักซาว ไปเมืองวิง ประเทศเวียตนาม

 

๑๘.๐๐ น.

รับประทานอาหารเย็นที่เมืองวิง และพบปะคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิง

รถตู้

๑๙.๐๐ น.

พักค้างคืนที่เมืองวิง ประเทศเวียตนาม

 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม

เช้า

ออกเดินทางจากเมืองวิง ไปฮานอย ประเทศเวียตนาม

รถตู้

๑๓.๐๐ น.

พบเอกอัครราชทูตไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

พบปะคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวแห่ง เวียตนาม

 

๑๙.๐๐ น.

พักค้างคืนที่เมืองฮานอย ประเทศเวียตนาม

รถตู้

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม

เช้า

ชมสุสานโฮ จิ มินห์ที่จัตุรัสบาดิ่งห์ – เจดีย์เสาเดียว – สะพานพระอาทิตย์ –ทะเลสาบคืนดาบ  ( สถานที่ท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่มี )

รถตู้

เที่ยง

SCG เป็นเจ้าภาพอาหารเที่ยง

 

บ่าย

พบผู้บริหาร SCG ในเวียตนาม

พบปะผู้บริหารการท่องเที่ยวเวียตนาม

 

17.00น.

 

อาหารเย็น  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม

05.00 น.    อาหารเช้าที่ที่พัก จากนั้นเดินทางไปสนามบินนอยไบ

รถตู้

07.00 น.   เช็คอินสนามบินนอยไบ

 

09. 15 น.   เหิรฟ้ากลับกรุงเทพ ด้วย FD 3701

11.05 น.     ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

เครื่องบิน

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Route 2– Bangkok- Jakarta–Bandung- Jakarta - Bangkok

Date-Time

Itinerary

Remark

August 6, 2012. BKK.- Jakarta

14.10

Depart from Bangkok to Jakarta (GA 867)

Plane

17.35

Arrive at Jakarta

Van

 

Overnight at Hotel  Santika jakarta

Van

August 7, 2012. Jakarta

Morning

Visit ASEAN Secretariat

Van

Afternoon

16.00

Visit Board Of Investment of Indonesia

Visit CIMB Bank

 

Evening

Dinner hosted by CIMB Bank

Van

August 8, 2012. Jakarta

Morning

Visit Kompass

Van

13.00

Visit Press Council

 

16.00

Visit Thai  Ambassador at Royal Thai Embassy

 

Evening

Dinner hosted by Royal Thai Embassy

 

August 9, 2012. Jakarta-Bandung

10.00

Visit SCG.

Van

Lunch

Lunch hosted by SCG

 

Afternoon

Excursion to Bandung

Van

Evening

Overnight  at Carcadin Hotel

 

August 10, 2012. Bandung

Morning                 Trip to volcano

Afternoon

Bandung City Tour

 

Evening

 

 

August 11, 2012. Bandung-Jakarta

 

 

Morning

Drive from Bandung to Jakarta  airport  for  GA 868

Van

12.50

GA 868 Jakarta - Bangkok

Plane

16.15

Arrive at Bangkok