การอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน”

ที่ สขนท.  นว. 323/13 /2555

11  ธันวาคม    2555

เรื่อง      ขอเชิญส่งนักข่าวเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน”

เรียน    บรรณาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน

2. ใบลงทะเบียน

ด้วยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศจะจัดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชนขึ้นเพื่อให้ผู้สื่อข่าว ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบกฎหมายของประเทศ ไม่ว่ารัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน ฯลฯ อย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปพัฒนาความคิดในการสื่อสารไปสู่สังคมได้โดยไม่คลาดเคลื่อน นอกจากนี้เพื่อให้เข้าใจถึงเจตนารมย์ที่แท้จริงของกฎหมาย ทำให้เกิดวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เหตุผลในกฎหมาย เพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ต้องการใช้กฎหมายในทางบิดเบือน โดยยืมมือสื่อมวลชน และที่สำคัญคือให้สื่อมวลชน รู้ถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนมีอยู่ มีภูมิคุ้มกันทางกฎหมาย ขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวัง มีความระมัดระวัง ไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นจากการทำหน้าที่ของตนเอง

โดยการอบรมในหลักสูตรกฎหมายมหาชน เรียน 3 สัปดาห์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค.2556-วันอาทิตย์ที่   20 ม.ค.2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรกฎหมายอาญา เรียน 4 สัปดาห์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค.2556- วันอาทิตย์ที่           10 ก.พ.2556 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-16.00 น. ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านส่งผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 คน โดยขอความกรุณาส่งชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมมายังสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โทร. 02-668-9422 โทรสาร. 02-668-7505 หรือ E-mail: krongkan.a@gmail.com , tjareporter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ

ความร่วมมือจากท่านในการส่งนักข่าวเข้ารวมอบรม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ดาวโหลด จดหมาย กำหนดการและใบสมัคร (pdf)

ดาวโหลด จดหมาย กำหนดการและใบสมัคร (doc)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

ตารางเรียน หลักสูตร “กฎหมายสำหรับสื่อมวลชน

 

หลักสูตรที่ 1  --- กฎหมายมหาชน  (เรียน 3 สัปดาห์)

วัน/เวลา

วิชา

หมายเหตุ

6 ม.ค.56

(9.00น.-12.00น.)

 

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

6 ม.ค.56

(13.00น.-16.00น.)

- ระบบการถ่วงดุลและการตรวจสอบอำนาจรัฐในรัฐธรรมนูญ

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์***

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

13 ม.ค.56

(9.00น.-12.00น.)

-กฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาคทั่วไป

- สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ม.30 32 45 46 ฯลฯ

ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาพรวมของรัฐธรรมนูญ ฉายภาพให้เห็นว่ามีองค์ประกอบอย่างไร

- พัฒนาการของสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

13 ม.ค.56

(13.00น.-16.00น.)

ศาลปกครองทั้งหมดและการดำเนินคดีปกครอง

ดร. วิษณุ วรัญญู

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 

20 ม.ค.56

(9.00น.-12.00น.)

วิชาเรียนรวม

-ปัญหาทางกฎหมายในคดีหมิ่นประมาทและความรับผิดฐานละเมิด ปอ.ม.326 328 329 330 136 , ปพพ.420 421 423 438

อ.วันชัย สอนศิริ

สมาชิกวุฒิสภา สรรหา

รองปธ.กมธ.สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

 

20 ม.ค.56

(13.00น.-16.00น.)

วิชาเรียนรวม

-กฎหมายแรงงานกับสื่อมวลชน

-พรบ.แรงงานสัมพันธ์

-พรบ.คุ้มครองแรงงาน

-พรบ.กองทุนเงินทดแทน  ระบบสหภาพแรงงาน

อาจารย์ พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์ ภาค7

 

 

หลักสูตรที่ 2 ---- กฎหมายอาญา (เรียน 4 สัปดาห์)

 

วัน/เวลา

วิชา

หมายเหตุ

20 ม.ค.56

(9.00น.-12.00น.)

วิชาเรียนรวม

-หมิ่นประมาท/การละเมิด ป.อ.326 328 329 330 136 , ปพพ.420 421 423 438

 

20 ม.ค.56

(13.00น.-16.00น.)

วิชาเรียนรวม

-กฎหมายแรงงานกับสื่อมวลชน

-พรบ.แรงงานสัมพันธ์

-พรบ.คุ้มครองแรงงาน

-พรบ.กองทุนเงินทดแทน  ระบบสหภาพแรงงาน

 

27 ม.ค.56

(9.00น.-12.00น.)

 

- กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

อาจารย์ อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร

อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

- ภาพรวมกระบวนการยุติธรรม ปัญหา ความเหลื่อมล้ำ โดยยกกรณีศึกษา

27 ม.ค.56

(13.00น.-16.00น.)

 

-การดำเนินคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนเชิงวิพากษ์

พล.ต..โกสินทร์ หินเธาว์

รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กระบวนการก่อนฟ้อง หลังฟ้อง เช่น การสืบสวน จับ ค้น ขัง การสอบสวน การร้องทุกข์ สิทธิผู้ต้องหา จำเลย ป.ว.อ.ม.134,134/1-4

3 ก.พ.56

(9.00น.-12.00น.)

 

-การดำเนินคดีและการถ่วงดุลโดยอัยการ

อาจารย์มาร์ค เจริญวงศ์

อัยการประจำสำนักงานพิเศษ ฝ่ายพัฒนากฎหมาย

-ดุลยพินิจของอัยการ ป.วิอ ม.120 143 145 147

-อำนาจการสั่งฟ้องของอัยการสูงสุด ป.วิอ.ม.20 143ตอนท้าย,145 รธน.255

3 ก.พ.56

(13.00น.-16.00น.)

 

-ระบบศาลยุติธรรม

อาจารย์สราวุธ เบญจกุล

รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

 

การฟ้องคดีโดยผู้เสียหาย ,อัยการ ปวอ.ม.28 การไต่สวนม.162,165 การขาดนัดทางอาญาพยานหลักฐาน,การไต่สวนหมายจับมีได้หรือไม่ การย่อคำพิพากษา การพิจารณาคดีแพ่ง การไต่สวนฉุกเฉิน

10 ก.พ.56

(9.00น.-12.00น.)

 

-ปปง. ดีเอสไอ

รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงสร้างดีเอสไอ คดีที่มีอำนาจสอบสวน

10 ก.พ.56

(13.00น.-16.00น.)

 

- พรบ.คอมพิวเตอร์ (13.00น.-14.30น.)

อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-พรบ.ความรุนแรงในครอบครัว  พรบ.คุ้มครองเด็ก พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชน (14.30น.-16.00น.)

อาจารย์อวิรุทธิ์ ชาญชัยกิตติกร

ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดสมุทรปราการ

พรบ.คอมพิวเตอร์แทรกเรื่องลิขสิทธิ์ (โทษส่วนอาญา)

เนื้อหาเรื่องละเมิดสิทธิเด็กครอบคลุมเรื่อง การจำกัดสิทธิ์ เสรีภาพสื่อมวลชนในการเสนอข่าวเด็ก สตรี ครอบครัว เรื่องส่วนตัว การปกปิดชื่อ หน้าตา คนใกล้ชิด

 

*หมายเหตุวิทยากรบางท่านอยู่ระหว่างการประสานงาน