สัปดาห์ที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ -(เช้า) “โลจิสติกส์ในอาเซียน ” – (บ่าย)ใครได้ใครเสียจากการก่อสร้างท่าเรือทวาย

สัปดาห์ที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   "โลจิสติกส์ในอาเซียน ”

โดยรศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรม

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2556/561006-asean1.mp3{/mp3remote}

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ใครได้ใครเสียจากการก่อสร้างท่าเรือทวาย

วิทยากร ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดาวโหลดเอกสารประกอบการอบรม

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2556/561006-asean2.mp3{/mp3remote}