สัปดาห์ที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖-Connectivity P๒P เชื่อมโยงวัฒนธรรรม คนต่อคน

สัปดาห์ที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๕๖

Connectivity P๒P เชื่อมโยงวัฒนธรรรม คนต่อคน
เวลา ๐๙.๐๐น. หัวข้อ "ความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมในอาเซียน" โดย ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์เคยลงพื้นที่วิจัยที่เวียดนามหลายปี

เอกสารประกอบอบรม

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เวลา ๑๓.๐๐ น. หัวข้อ "ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในอาเซียน : มุมมองจากภาพยนตร์"

โดยคุณก้อง ฤทธิ์ดี รองบรรณาธิการเซคชั่น ไลฟ์ นสพ.บางกอกโพสต์ และชมภาพยนตร์