สัปดาห์ที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖-รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สัปดาห์ที่ ๕ วันอาทิตย์ที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖

เช้า Labor flow human trafficking from Myanmar  / บ่าย  ลงพื้นที่มหาชัย

เริ่มเวลา ๙.๓๐ น. พบกับ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ "การเคลื่อนย้ายแรงงานพม่าและการปรับมุมมองใหม่ต่อแรงงานข้ามชาติ"

เอกสารประกอบการอบรม

เอกสาร 1 เอกสาร 2

 

ดาวโหลดฟังเสียง

 

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2556/asenconnect/561020-asean-tja1.mp3{/mp3remote}

/////////////////////////////////////////////////////////