โปรแกรมลงพื้นที่ หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

โปรแกรมลงพื้นที่ หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘  รุ่นที่ ๒

วันอาทิตย์ที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๖


เวลา     14.00                        เดินทางถึงสำนักงานโครงการ

14.15                      รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย และสมุทรสาคร

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ด้านต่างๆ  และประเด็น  ปัญหาการค้ามนุษย์

คุยกับ กลุ่มแรงงานข้ามชาติในสมุทรสาคร /ผู้แทนผู้ใช้แรงงานข้ามชาติมาด้วย

และตัวแทนผู้แทนสถานประกอบการ

แลกเปลี่ยนซักถาม

15.30                      พักเบรค ทานอาหารว่าง เข้าห้องน้ำ

16.00                      แบ่งกลุ่มลงชุมชนแรงงานข้ามชาติ

กลุ่มที่ 1 ตลาดกุ้ง

กลุ่มที่ 2 ไทยยูเนียน หรือ มหาชัยนิเวศน์

17.30                ถอดประสบการณ์ การเรียนรู้

18.30                รับประทานอาหารเย็น