คณะกรรมการตัดสินรางวัล

คณะกรรมการตัดสินประกาศรางวัล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2552

ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินข่าวประเภท “ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น” ประจำปี 2552 ดังนี้

 

1. นางสาวจิตติมา บ้านสร้าง                     กรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม                                                            ประธาน

2. นางสาวนภาพร พานิชชาติ                    กรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย                                  กรรมการ

3. นายสากล ฐินะกุล                             กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                               กรรมการ

4. ดร.เดชรัต สุขกำเนิด                           คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์                                                         กรรมการ

5. อ.รุจน์ โกมลบุตร                              คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์                                      กรรมการ

6. นางสาวสุกรานต์ โรจนไพวงศ์               สำนักสื่อสารสาธารณะและบริการประชาชน                                                  กรรมการ

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

7. ดร.ศศิน เฉลิมลาภ                             มูลนิธิสืบนาคะเสถียร                                                                            กรรมการ