I-11-2-14_บทบาทผู้นำสื่อมวลชนในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน:ศึกษาเฉพาะกรณีอิศรา อมันตกุล

รหัส I-11-2-14

ชื่อเรื่อง_บทบาทผู้นำสื่อมวลชนในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน:ศึกษาเฉพาะกรณีอิศรา อมันตกุล

ชื่อผู้วิจัย  เทียมใจ  ทองเมือง

หน่วยงาน ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิตสาขาผู้นำทางสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ปีพิมพ์  พศ. 2550

บทย่อ

ปัจจัยทางด้านภูมิหลัง ที่มีผลต่อบทบาทอิศรา อมันตกุลในฐานะผู้นำสื่อมวลชน และต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ คือปัจจัยพื้นฐานการศึกษา และค้นพบว่าคุณลักษณะของผู้นำที่ดี และการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมและ จริยธรรมส่งผลให้อิศรา อมันตกุลได้รับการยอมรับและผู้เข้าร่วมสนับสนุน และยึดถือเขาเป็นแบบอย่างมาจนถึงปัจจุบัน