ประกาศเกียรติคุณ ข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจาปี ๒๕๕๙

ประกาศเกียรติคุณ
ข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจาปี ๒๕๕๙


ปรากฏการณ์ทัวร์ศูนย์เหรียญ ทาให้รายได้ของประเทศจากการท่องเที่ยวหายไปนับหมื่นล้านบาท เนื่องจากไม่ใช่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และยังบ่อนทาลายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ด้วยสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมากที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรมทั้งหมด


หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ติดตามปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีที่ผ่านมา เพื่อให้รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แก้ไข ซึ่งช่วงแรกยังเป็นแบบฉาบฉวย


กองบรรณาธิการเดลินิวส์ พยายามชี้ให้เห็นปัญหาเพื่อสะท้อนความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหากปล่อยทิ้งไว้ จนนาไปสู่การกวาดล้างจับกุมครั้งใหญ่ ยึดอายัดทรัพย์สินขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญด้วยมูลค่านับหมื่นล้านบาท
แม้จะไม่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และไม่ได้ใช้วิธีการเชิงสืบสวน แต่คณะกรรมการตัดสินก็เห็นว่าเป็นข่าวที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงมีมติให้ข่าว ‘ตีแผ่พฤติกรรมแสบทัวร์ศูนย์เหรียญ เชื้อโรคร้ายการท่องเที่ยวไทยจีน’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า