ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี 2550

ผลการประกวดรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี

“หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา” ประจำปี 2550
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อมดีเด่น ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย” และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษา วิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” และรางวัล “ริต้า ปาติยสวี” เป็นประจำทุกปี การตัดสินรางวัลพิราบน้อยประจำปี 2550 ปรากฎผล ดังนี้

รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดและเงินรางวัลโดย  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปีนี้มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน ๑๘ ฉบับ จาก ๑๗ มหาวิทยาลัย (๑๘ คณะ) ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่  หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ซึ่งได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน ๒๙ ข่าว จาก ๑๒ มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ    โดยหนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล  ได้แก่  ข่าวตะลึง!สารคาม-ยโสธร แหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน  โดยหนังสือพิมพ์สื่อมวลชน   จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    และข่าวไฮไฟล์(Hi5)พระสงฆ์  โดยหนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   ได้รับรางวัลเงินสด รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลข่าวสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน ๒๑ ข่าว จาก๑๑ มหาวิทยาลัย ผลงานข่าวสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ      หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย     ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  มอบให้สำหรับสารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน ๒๕ ชิ้น จาก ๑๓ มหาวิทยาลัย ผลงานสารคดีเชิงข่าวที่ได้รับรางวัลได้แก่  สารคดีเชิงข่าว “ฤาไม้มะดันจะสิ้นทามห้วยทับทัน” โดย หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดดังกล่าวในวันอังคารที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยในช่วงเช้าก่อนพิธีมอบรางวัลจะมีการประชุมชี้แจงผลการตัดสินดังกล่าว จึงขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์เข้าร่วม ฟังประชุมชี้แจงดังกล่าวตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดโทร. ๐๒-๖๖๘-๙๔๒๒