ประกาศเกียรติคุณ ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจำปี ๒๕๖๑

กรณีนางสาวปณิดา ยศปัญญา นิสิตปี ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขณะฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น แล้วพบความไม่โปร่งใสในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือคนจนและคนพิการภายในศูนย์ฯ เมื่อนำเรื่องไปปรึกษาอาจารย์ กลับถูกตำหนิว่าเป็น ‘เด็กเลี้ยงแกะ’ แล้วยังสั่งให้กราบเท้าเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จนได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ เมื่อไปร้องเรียนต่อเลขาธิการ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เรื่องก็เงียบหายไป จึงได้เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จนนำไปสู่การเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจนขึ้น ทำให้ คสช. ต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาตรวจสอบ แล้วพบการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง

การติดตามนำเสนอของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอย่างต่อเนื่อง พบการทุจริตที่ไม่เพียงระดับภูมิภาค หากยังเป็นขบวนการถึงส่วนกลางระดับปลัดกระทรวง สรุปความเสียหายนับร้อยล้านบาท พบการทุจริตเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน ๕๓ จังหวัด และพบผู้เกี่ยวข้องมากถึง ๑๘๙ คน นับเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบสูงต่อสังคม

คณะกรรมการตัดสิน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ข่าว ‘เปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด