รายชื่อ คณะกรรมการตัดสินรางวัลต่าง ๆ ประำจำปี 2554

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล

ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจำปี ๒๕๕๔  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ข่าวยอดเยี่ยม” ประจำปี  ๒๕๕๔  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้

๑. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี       นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย    ประธาน

๒. ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุลหรือผู้แทน                                   .                       กรรมการ

๓. นางฐิติวรรณ ไสวแสนยากร      นักหนังสือพิมพ์อาวุโส                                         กรรมการ

๔. นายพรชัย ปุณณวัฒนาพร       นักหนังสือพิมพ์อาวุโส                                        กรรมการ

๕. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์     นักหนังสือพิมพ์อาวุโส                                         กรรมการ

๖. นายสฤษฎ์เดช มฤคทัต           นักหนังสือพิมพ์อาวุโส                                       กรรมการ

๗. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง         นักหนังสือพิมพ์อาวุโส                                       กรรมการ

๘. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์     กรรมการ

๙. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                               กรรมการ

๑๐. ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล             คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์             กรรมการ

๑๑. รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์       คณะเศรษฐ์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        กรรมการ

๑๒. นายสกุล บุณยทัต                คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร           กรรมการ

๑๓. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์   เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย     กรรมการและเลขานุการ

 

****************************************************************

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล

ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจำปี 2554 ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจำปี  2554  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้

1. นายธนดล มีถม                                  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ             ประธาน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์                     มูลนิธิอิศรา อมันตกุล                     กรรมการ

3. นายเสด็จ บุนนาค                               หนังสือพิมพ์คมชัดลึก                   กรรมการ

4. นายอภิชาติ  วีระวงศ์                           สำนักข่าวเอพี                           กรรมการ

5. นายอภิชัย  รุ่งเรืองกุล                          หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                 กรรมการ

6. นายทิววัฒน์  ภัทรกุลวณิชย์        การ์ตูนนิสต์  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ        กรรมการ

7. นายสุรินทร์  มุขศรี                              หนังสือพิมพ์มติชน                  กรรมการ

8. นายสายัณห์ พรนันทรัตน์                     หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์           กรรมการ

9. นางจินตนา  จันทร์ไพบูลย์   กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   กรรมการ

และเลขานุการ

*****************************************************************

คณะกรรมการตัดสินประกาศรางวัล

ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2554

ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินข่าวประเภท “ข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น” ประจำปี 2554 ดังนี้

1. นางสาวจิตติมา บ้านสร้าง                   กรรมการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม          ประธาน

2. นายโอภาส  บุญล้อม    กรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย      กรรมการ

3. นางสาวผกาภรณ์ ยอดปลอด      กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                   กรรมการ

4. ดร.เดชรัต สุขกำเนิด      คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์                 กรรมการ

5. อ.รุจน์ โกมลบุตร      คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์        กรรมการ

6. นางสาวสุกรานต์ โรจนไพวงศ์    สำนักสื่อสารสาธารณะและบริการประชาชน      กรรมการ

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

7. นายสุรชัย ตรงงาม            โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม                  กรรมการ

****************************************************************

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัล

“พิราบน้อย” ประจำปี ๒๕๕๔

ของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัล “พิราบน้อย”  ประจำปี

๒๕๕๔ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ดังนี้

๑. นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์      อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวฯ               ประธาน

๒. ผู้แทน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                       กรรมการ

๓. ผศ. อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี                  มหาวิทยาลัยรามคำแหง                กรรมการ

๔. นายปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ                      วอยซ์ทีวี                              กรรมการ

๕. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล               หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                   กรรมการ

๖. นายนวพรรษ บุญชาญ                        หนังสือพิมพ์เดลินิวส์              กรรมการ

๗. นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์     รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ     กรรมการและเลขานุการ

******************************************************************