คำประกาศเกียรติคุณ ข่าวยอดเยี่ยม

คำประกาศเกียรติคุณ ข่าวยอดเยี่ยม

ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์ ขายหุ้น ‘ชินคอร์ป’ ๗๓,๐๐๐ ล้าน


โดย กองบรรณาธิการมติชน
ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์ชินวัตร

กรณีการ ขายหุ้นบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลค่ากว่า ๗๓,๐๐๐ ล้านบาท ของตระกูลชินวัตรและดามาพงศ์ แก่บริษัทเทมาเส็กโฮลดิ้ง แห่งสิงคโปร์ เมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ เป็นข่าวใหญ่ที่หนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับติดตามนำเสนอ เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์มติชนที่ยังคงใช้วิธีการเชิงสืบสวนในการรายงานข่าว นี้ และยังเป็นฉบับแรกที่เสนอข่าวสองครอบครัวนี้จะขายทิ้งหุ้นชินคอร์ปฯ ซึ่งแม้ว่าจะถูกปฏิเสธในระยะแรก แต่ในที่สุดแล้วก็เป็นความจริง

ด้วยวิธีการตรวจสอบข่าวแบบตารางไขว้ของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน นับตั้งแต่การนำบริบททางกฎหมายที่มีการแก้ไขให้ต่างชาติถือหุ้นจากไม่เกินร้อยละ ๒๕ เป็นร้อยละ ๔๙ โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนของกรรมการบริษัทที่เป็นบุคคลต่างด้าว และการจัดตั้งบริษัทเพื่อการลงทุนซึ่งมีต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้น มาวางซ้อนกันไปมากับระยะเวลาในการขายหุ้น อันทำให้พบความผิดปกติของธุรกรรม นอกเหนือไปจากตรวจพบการยักย้ายถ่ายเทหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ซึ่งในที่สุด หน่วยงานที่มีอำนาจก็ระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และผิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นต้น

การนำเสนอข่าวนี้ นอกจากจะทำให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริงถึงการเตรียมการเป็นเวลานานนับปีแล้ว ยังเป็นการนำเสนอข่าวที่อาจกล่าวได้ว่า เป็นการรายงานข่าวเชิงสืบสวนชั้นสูงอันควรเป็นกรณีศึกษาในทางวิชาการหนังสือพิมพ์อีกด้วย

คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ข่าว ‘ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์ ขายหุ้นชินคอร์ป ๗๓,๐๐๐ ล้าน’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เป็นข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๔๙ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย