รวมพลนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส แด่ผู้เกิด พ.ศ. (2477-2461) วันที่ 27 เม.ย. 57-เวลา 10.30 น.

 

 

 

รวมพลนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส แด่ผู้เกิด พ.ศ. 2477-2461

เนื่องในงาน ด้วยรัก และ ผูกพัน คนข่าวครั้งที่ 1

จัดโดย “ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส” ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย”

ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หน้ารพ.วชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน  พ.ศ. 2557 เวลา 10.30 -15.00 น.

************************************


กำหนดการ

10.30 น.                    ลงทะเบียน พร้อมแจกเสื้อที่ระลึกและลงทะเบียนประวัติ

สังสรรค์และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

12.00 น.                    พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้อาวุโส

* กล่าวแสดงมุทิตาจิตโดย

นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

* แสดงมุทิตาจิต*

โดยให้นักข่าวรุ่นปัจจุบันนำพวงมาลัยไปกราบขอพรผู้อาวุโส

ระหว่างนี้ให้บรรเลงเพลงคลอบรรยากาศ

* มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้อาวุโส *

นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

ทำหน้าที่เดินไปมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้อาวุโสแต่ละท่าน

* เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น*

พิธีกรกล่าวเชิญผู้อาวุโสแสดงความเห็น

13.30  น.                    ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน และ สังสรรค์ตามอัธยาศัย

15.00 น.                  จบงาน

พิธีกรประจำงาน                        นายบุตรดา ศรีเลิศชัย

***********************************

 1. นายศักดิ์ชัย บำรุงพงษ์ (เสนีย์เสาวพงศ์) นสพ.มติชน    12 ก.ค.2461 (96 ปี) - (ลูกสาวคุณจอย) 081-8086666
 2. นายไชยยงค์  ชวลิต                        นสพ.พิมพ์ไทย  8 ม.ค.2463 (94)
 3. นายเลิศ  อัศเวศน์                           นสพ.ไทยรัฐ      30 มี.ค.2465 (92)
 4. นายนิยม  เก้าสำราญ                                            20 ก.ย.2465 (92)
 5. นายพิศาล  พ้นภัย                        นสพ.สายกลาง       20 พ.ค.2466 (91)
 6. นายถาวร  สุวรรณ                                             14 เม.ย.2469 (88)
 7. นายสัมผัส  พึ่งประดิษฐ์                                      30 พ.ย.2469 (88)
 8. นายมานะ  แพร่พันธุ์                                         15 ม.ค.2471 (86)
 9. นายวิเชียร  แก้วเปล่ง                                        10 ก.พ.2471 (86)
 10. นายสุจินต์  อัครสมิต                                         4 เม.ย.2471 (86)
 11. นางบัญญัติ  ทัศนียเวช                                       18 พ.ย.2471 (86)
 12. นายนิคม  เรืองเดช                                           17 ต.ค.2472 (85)
 13. นายแถมสิน  รัตนพันธุ์ (ลัดดา)                            4  ธ.ค.2472 (85)
 14. นายสุคร  วิทยกุล (ช่างภาพ)                              9 มี.ค. 2473 (84)
 15. นายสุทัศน์ พัฒนสิงห์ (ช่างภาพ)    อยู่สหรัฐฯ         16 พ.ค.2473 (84)
 16. นายประสิทธิ์  เหตระกูล          นสพ.เดลินิวส์        12 ก.ค.2473 (84)
 17. นายประเวทย์  บูรณะกิจ          นสพ.ไทยรัฐ          28 พ.ย.2473 (84)
 18. นายไกรวัลย์  ชูจิตต์                                  2 ธ.ค.2473 (84)
 19. นางคณิต  นันทวาที                               6 ม.ค.2474 (83)
 20. คุณชาญ  อัศวเรืองพิภพ (นสพ.จีน)               20 ก.พ.2474 (83)
 21. นายบรรเจิด  ทวี    (ไก่อ่อน)     นสพ.บ้านเมือง     4 มี.ค.2474 (83)
 22. นายมานะ  โอภาส                                         27 ม.ค. 2475 (82)
 23. นายอรุณ  แก้วประสิทธิ์ (โพธ์ท่าพระจันทร์)         3 เม.ย.2475 (82)
 24. นายประพันธ์  เหตระกูล          นสพ.เดลินิวส์      2 มิ.ย.2475 (82)
 25. นายสมศักดิ์ ประทีปรัตนะ (จือฮุย)  นสพ.ตงฮั้ว   13 ส.ค.2475 (82)
 26. คุณหญิงประณีตศิลป์  วัชรพล นสพ.ไทยรัฐ       22 ต.ค.2475 (82)
 27. นายไชยยงค์  นุกรณ์นวรัตน์        (จีฮั้ว)          26  พ.ย.2475 (82)
 28. นายสมิต  มานัส         นสพ.ไทยรัฐ              6  ธ.ค.2475 (82)
 29. นายเติบโต  วิสุทธิศิริ                                8  ธ.ค.2475 (82)
 30. นายโรม  บุนนาค                                   17  ก.ค.2476 (81)
 31. นายเฉลิมชัย  ทรงสุข   นสพ.ไทยรัฐ            16 ก.ย.2476 (81)
 32. นายทวี  เคหะสุขเจริญ  (นสพ.จีน)              22 ตค.2476 (81)
 33. นายสุนทร  เขือรัมย์  (ช่างภาพ)                 4  ธ.ค.2476 (81)
 34. นายสำราญ  เทศสวัสดิ์                           10 มิ.ย.2477 (80)

/////////////////////////////////////////////////////

ขอเชิญชวนร่วมงาน....ด้วยรักและผูกพันคนข่าว

****** “ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ทุกสังกัด ให้เกียรติร่วมงาน ด้วยรักและผูกพันคนข่าว ครั้งที่ 1 เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่นักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส ผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2477-2461(80-96 ปี) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ     หากพบยังขาดรายชี่อท่านใดอีก?... กรุณาแจ้ง คุณพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร ประธานชมรมฯ 084-1227777 คุณบุตรดา ศรีเลิศชัย เลขาชมรมฯ นสพ.เดลินิวส์  081-7517449 และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย        02-6689422,081-8506106 คุณปนัดดา     (เวลา 10.30 น. ลงทะเบียน-พบปะสังสรรค์ 12.00-13.30 น. แสดงมุทิตาจิตรดน้ำ)******