คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2518

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยประจำปี 2518

 

มานิจ  สุขสมจิตร      นายก

เติบโต  วิสุทธิศิริ อุปนายก

อนงค์   เมษประสาท อุปนายก

ปรีชา  สามัคคีธรรม เลขาธิการ

นิตย์   โลหิตคุปต์ รองเลขาธิการ

เจน   จำรัสศิลป์ เหรัญญิก

เดชา  พิชิตมารยา ผู้ช่วยเหรัญญิก

อรุณ  ลานเหลือ บรรณารักษ์

ศรีพนม   สิงห์ทอง นายทะเบียน

วิภา  สุขกิจ ประธานฝ่ายสโมสร

อัมพรชัย  โหลทอง สวัสดิการ

สุนทร  ท่าซ้าย วิชาการ่

ชาญ   วิระเดชะ ผู้ช่วยวิชาการ

เผด็จ   ภูรีปฏิภาณ ปฏิคม

ศุภเกียรติ  ธารณกุล         สมาชิกสัมพันธ์