คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ  ประจำปี ๒๕๕๙

 

คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ฯ ตามข้อบังคับข้อ ๑๔ หมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวันชัย วงศ์มีชัย (แนวหน้า)

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นายมงคล บางประภา (บางกอกโพสต์)                 อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  (ไทยรัฐ)            อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายอนุชา เจริญโพธิ์ (บางกอกโพสต์)                    อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นางสาว น.รินี เรืองหนู(มติชน)                              อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ (เดอะเนชั่น)          เลขาธิการ สมาคมฯ

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (โพสต์ทูเดย์)                       รองเลขาธิการ ฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร (ไทยโพสต์)                  รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวธนิตา อิสรา (บ้านเมือง)                           เหรัญญิก  สมาคมฯ

นายไพรัช มิ่งขวัญ (เดลินิวส์)                                นายทะเบียน สมาคมฯ

ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ(ไทยรัฐ)                          กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นางสาวบุษดี พนมภู (บ้านเมือง)                           กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายลักษณศักดิ์ โรหิตาจล (เดลินิวส์)                    กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายชนะ ผาสุกสกุล (ผู้จัดการ)                             กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ (สยามรัฐ)              กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นายสมาน สุดโต(โพสต์ทูเดย์)

นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  (ลานนาโพสต์)

นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)

นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)

 

คณะกรรมการบริหาร

ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. นายแถมสิน รัตนพันธุ์                         ประธานชมรม

๒. นางคณิต นันทวาณี                            กรรมการ

๔. นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์             กรรมการ

๕. นายสุเทพ พุทธิวรกฤต                        กรรมการ

๖. นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์                  กรรมการ

๗. นายพิศาล พ้นภัย                               กรรมการ

๘. นายบุตรดา ศรีเลิศชัย                         กรรมการ

๙. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             กรรมการ