ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเต่างๆ ประจำปี 2559

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ  ประจำปี ๒๕๕๙

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑  คนและอนุกรรมการ ๘  คน   ดังนี้

๑. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             นายก สมาคมฯ                                                              ที่ปรึกษา

๒. นายมงคล บางประภา             อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ                                           ประธาน

๓. นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์                      อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๔. ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                   อนุกรรมการ

๕.นางสาว น.รินี เรืองหนู                         อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                         อนุกรรมการ

๖.นางสาวธนิตา อิสรา                            เหรัญญิก  สมาคมฯ                                                        อนุกรรมการ

๗. กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ                                                                  อนุกรรมการ

๘. นายไพรัช มิ่งขวัญ                              นายทะเบียน                                                                  อนุกรรมการ

๙. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์            เลขาธิการ สมาคมฯ                                เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

 

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๑  คนและอนุกรรมการ ๑๐  คน   ดังนี้

๑. นางสาวชุติมณฑ์  ศรีขำ                      อดีตเลขาธิการ สมาคมฯ                                                  ที่ปรึกษา

๒. นายไพรัช มิ่งขวัญ                              นายทะเบียน สมาคมฯ                                                     อนุกรรมการ

๓. นางสาวบุษดี พนมภู                           กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ          ประธาน

๔. ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ                     กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ         อนุกรรมการ

๕. นายลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล                 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๖. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์            เลขาธิการ สมาคมฯ                                                        อนุกรรมการ

๗. นางสาวสุพัฒนา บุญธรรม                  สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.                                                      อนุกรรมการ

๘. นางสาวสิริลักษณ์ เขตร์กุฎี                  หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ                                                       อนุกรรมการ

๙. นายชาติชาย สุขสมนึก                        โปลิสทีวี                                                                        อนุกรรมการ

๑๐. นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป           สถานีโทรทัศน์ IPM ๒๖                                                    อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวธนิตา อิสรา                         เหรัญญิก  สมาคมฯ                                เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

 

 

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ  ประจำปี ๒๕๕๙

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๓  คนและอนุกรรมการ ๑๑ คน   ดังนี้

๑. นายกวี จงกิจถาวร                              อดีตนายก สมาคมฯ                                                        ที่ปรึกษา

๒. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์         อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                             ที่ปรึกษา

๓. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                   อดีตนายก สมาคมฯ                                                        ที่ปรึกษา

๔. ดร.อนุชา เจริญโพธิ์                            อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                                   ประธาน

๕. นางสาวธนิดา ตันศุภผล                     สื่อมวลชนอิสระ                                                              อนุกรรมการ

๖. นางสาวสุภาภรณ์ อัษฏมงคล               สื่อมวลชนอิสระ                                                              อนุกรรมการ

๗. นายนเรศ เหล่าพรรณราย                    สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓                                                      อนุกรรมการ

๘. นางสาวกรชนก รักษาเสรี                     อดีตอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ                             อนุกรรมการ

๙. นายวีรพจน์ อินทรพันธ์                        หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ                                                         อนุกรรมการ

๑๐. นายวัสยศ งามขำ                           หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                              อนุกรรมการ

๑๑. นายสถาปัตย์ แพทอง                       เนชั่นทีวี                                                                         อนุกรรมการ

๑๒. ผศ. สิงห์ สิงห์ขจร                            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา              อนุกรรมการ

๑๓. นางสาวจินตนา มากสิน                    สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗                                                        อนุกรรมการ

๑๔. นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์          กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ            เลขานุการคณะอนุกรรมการ

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๙

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับหมวด ๖ ว่าด้วยการบริหารสมาคม ข้อที่ ๑๖ คณะกรรมการบริหาร  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม  ๒๕๕๙  ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ๖  คนและอนุกรรมการ ๗ คน   ดังนี้

๑. ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล                                                                               ที่ปรึกษา

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

๒. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล                          อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ                         ที่ปรึกษา

๒. นายวันชัย วงศ์มีชัย                             นายก สมาคมฯ                                                              ที่ปรึกษา

๔. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง                    กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมฯ                                  ที่ปรึกษา

๕. ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                       คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย          ที่ปรึกษา

๖. ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล                   อดีตอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                   ที่ปรึกษา

๗. นางสาวน.รินี เรืองหนู                         อุปนายก ฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ                                        ประธาน

๘.  นายมงคล  บางประภา                       อุปนายก ฝ่ายบริหาร                                                        อนุกรรมการ

๙. นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์          เลขาธิการ สมาคมฯ                                                          อนุกรรมการ

๑๐. ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ                 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ          อนุกรรมการ

๑๑. นางสาวมนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา       มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                                               อนุกรรมการ

๑๒. นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป          สถานีโทรทัศน์ IPM ๒๖                                                     อนุกรรมการ

๑๓. นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม                        รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ          เลขานุการคณะอนุกรรมการ