คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2549

 

ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคม ฯ ประจำปี 2549

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549  และประชุมใหญ่วิสามัญ  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549   ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ฯ ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม ดังนี้


1. นายภัทระ คำพิทักษ์                                   (โพสต์ทูเดย์)                          นายก สมาคมฯ
2. นางสาววิมลพรรณ ปีตธวัชชัย                         (ไทยโพสต์)                           อุปนายกฝ่ายบริหาร
3. นางสาวบุญลาภ ภูสุวรรณ                            (ประชาชาติธุรกิจ)                   อุปนายกฝ่ายวิชาการ
4. นายการุณ มีถมย์                                      (ไทยรัฐ)                      อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
5. นายตุลสถิตย์  ทับทิม                               (เดอะเนชั่น)                     อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
6. นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส                             (บางกอกโพสต์)                    เหรัญญิก
7. นางสาวนงค์นาถ ห่านวิไล                                (กรุงเทพธุรกิจ)                      เลขาธิการ
8. นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์                           (บางกอกโพสต์)                    รองเลขาธิการ
9. นายพิเชษฐ์ ชูรักษ์                                              (โพสต์ทูเดย์)                 รองเลขาธิการ
10. นายเสด็จ บุนนาค                                            (คม ชัด ลึก)                 รองเลขาธิการ
11. นายปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ                            (เดลินิวส์)                               นายทะเบียน
12. นายวรุตม์ ลิ้มเฉลิม                                  (เดลินิวส์)                               กรรมการ
13. นางสาว น. รินี เรืองหนู                            (มติชน)                                  กรรมการ
14. นางสาวจิรวัฒน์ ณ ถลาง                         (เนชั่น)                            กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
15. นางสาวนภาภรณ์ พิพัฒน์                       (ประชาชาติธุรกิจ)                 กรรมการฝ่ายต่างประเทศ


คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม 5 คน
1. นายสมเจตน์ วัฒนาธร (เดลินิวส์)
2. นายกวี จงกิจถาวร (เดอะเนชั่น)
3. นายบุตรดา ศรีเลิศชัย (เดลินิวส์)
4. นายสมาน สุดโต (โพสต์ทูเดย์)
5. นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์ (ผู้จัดการ)

สำรองกรรมการ  2 คน

1.  นายเขมชาติ  ชวนะธิต   (ผู้จัดการรายวัน)

2.  นายสมศักดิ์  ศรีกำเนิด  (บ้านเมือง)


โฆษก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
1. นายบากบั่น บุญเลิศ (โพสต์ทูเดย์)